A könyvtár használata

Keresés az oldalon

A könyvtár használata

A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRÁNAK

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

  A könyvtár elérhetősége:

8130 Enying, Kossuth L: u. 45.

Tel.: 06-22/272-169

Mobil: 06-70/216-1695

e-mail: konyvtar@vkenying.axelero.net

Nyitvatartási idő:

Felnőtteknek

Gyermekeknek

Délelőtt

Délután

Délután

Hétfő

8-12

Kedd

12-17

12-17

Szerda

8-12

13-17

12-17

Csütörtök

12-17

12-17

Péntek

12-17

12-17

Szombat

8-12

Vasárnap

Zárva

I. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI

 1. Az enyingi városi könyvtár nyilvános könyvtár. Rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban meghatározott és a “Könyvtárhasználati szabályzat”-ban rögzített módon. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.

 2. Könyvtári taggá válik az, aki a könyvtárba beiratkozik. 18 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, vagy 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező magyar állampolgárnak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges. Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének, az EU tagországokból érkezőknek – a jogszabályban rögzítettek szerint – személyi igazolványának bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező magyar állampolgár kezessége szükséges.

 3. A beiratkozni szándékozó könyvtárhasználónak – a vonatkozó törvény szerint – a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. (Mindemellett kérjük beiratkozó olvasóinkat, hogy – statisztikai, könyvtárhasználati elemzések érdekében – önként szíveskedjenek közölni iskolai végzettségüket, foglalkozásukat és munkahelyük nevét is.)

4. A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag statisztikák, nyilvántartások, valamint könyvtári elemzések készítésére használhatók fel. Nyilvánosságra nem hozhatók, harmadik félnek nem adhatók ki az adatközlő írásos beleegyezése nélkül. Az olvasók adatairól vezetett nyilvántartások jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

 5. A könyvtárhasználó adatainak megváltozását köteles bejelenteni. Amennyiben állandó és ideiglenes lakása is van, meg kell neveznie levelezési címét. A változások közlésének elmulasztásából eredő költség az olvasót terheli.

6. A jótálló adatainak változását is be kell jelenteni. A jótállás visszavonásig érvényes, illetve megszűnik, ha a beiratkozó önálló jövedelemmel rendelkezik, és azt bejelenti.

 7. Beiratkozáskor a könyvtár a névre szóló olvasójegyet átadja az olvasónak, aki kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. A könyvtári szolgáltatások csak saját jogon vehetők igénybe: a kölcsönzéshez az olvasójegyet minden alkalommal fel kell mutatni, az másnak át nem adható, az esetleg ebből adódó visszaélésekből származó károkért tulajdonosa felel. Az elveszett vagy megrongálódott olvasójegyet a könyvtár pótdíj megfizetése ellenében pótolja.

 8. A beiratkozás díjtalan és a beiratkozás napjától számított egy évig érvényes. A különgyűjtemények használatáért térítési díjat kell fizetni (ld. Melléklet).

 9. A könyvtárhasználók térítésmentesen jogosultak a következő alapszolgáltatások igénybevételére: a könyvtár megtekintése, a dokumentumok helyben használata, az állományfeltáró eszközök használata, a könyvtárról és a könyvtári rendszerről tájékoztató információk kérése, szakirodalmi tájékoztatás, számítógépes szolgáltatások meghatározott köre, csoportos könyvtárhasználati foglalkozások, könyvtári rendezvények látogatása. A beiratkozott olvasók továbbá jogosultak a dokumentumok meghatározott körének kölcsönzésére, hosszabbításra, előjegyeztetésre, foglalásra és könyvtárközi kölcsönzés igénybevételére.

 10. Beiratkozási díjat kell fizetnie annak, aki a könyvtár különgyűjteményeit

─ hangoskönyv-, DVD- és CD-gyűjtemény ─ használja. A beiratkozási díj összegét a könyvtárhasználati szabályzat melléklete tartalmazza.

 11. Az irodai szolgáltatásokért e szabályzat Mellékletében meghatározott térítési díjat kell  fizetni.

 II. A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

 1.      A főbb szolgáltatások:

 • A könyvtári dokumentumok helyben használata;
 • A dokumentumok meghatározott részének kölcsönzése;
 • Dokumentumok hosszabbítása;
 • Dokumentumok előjegyzése, foglalás;
 • Könyvtárközi kölcsönzés;
 • Felvilágosítás, könyvajánlás, tájékoztatás;
 • Irodalomkutatás (bibliográfiák, irodalomjegyzékek stb.) készítése;
 • Számítógépes szolgáltatások
 • Irodai szolgáltatások: fénymásolás, spirálozás, laminálás, faxolás.

2. A kölcsönzés és az IKT eszközök használatának szabályai:

 • A könyvekre a kölcsönzési idő 1 hónap, és egyszerre max. 10 kötet kölcsönözhető felnőtteknek, 5 kötet gyermekeknek;
 • A folyóiratok (az utolsó szám kivételével) 1 hétre kölcsönözhetők, max.
  10 db felnőtteknek, 5 db gyermekeknek;
 •  A hanghordozók (hanglemezek, hangszalagok, A-CD-k) szintén 1 hétre kölcsönözhetők , max. 5-5 db;
 • A DVD-k és CD-ROM-ok kölcsönzési ideje a kölcsönzés napját követő harmadik nap zárórájáig tart. Egyszerre max. 5-5 db vihető el;
 • A könyvtárközi kölcsönzésben megkapott művekre a küldő könyvtár rendelkezései az irányadók;
 • A kézikönyvek csak helyben használhatók, illetve indokolt esetben a zárvatartás idejére elvihetők;
 • A számítógépek használatára vonatkozó tudnivalókat a számítógép-használati szabályzat tartalmazza;
 • A Playstation (PS) használata a gyermekkönyvtárban beiratkozáshoz kötött. Az érdeklődök egy-egy alkalommal maximum fél óra használatra jogosultak, amely a várakozók létszámától függően változhat.

III. A KÖLCSÖNZÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB TUDNIVALÓK

A beiratkozott olvasók csak az olvasójegy felmutatásával vehetik igénybe a beiratkozáshoz kötött szolgáltatásokat.

 Ha a kölcsönzött dokumentumra nincs előjegyzés, akkor a határidő kétszer meghosszabbítható. A hosszabbítás történhet személyesen, telefonon, online és e-mailben is. Nem hosszabbítható a kölcsönzési határidő a harmadik felszólítás kiküldése után, vagy ha a dokumentumra előjegyzés van. A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni.

 A különösen keresett dokumentumok esetében a könyvtár rövidebb határidőt is megállapíthat, a szélesebb hozzáférhetőség biztosítása érdekében.

 A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg, könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi meg, amennyiben az olvasó a könyvtárközi kölcsönzés szabályait elfogadja. (ld. A könyvtárközi kölcsönzés szabályai)

 Az olvasó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az

– kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt – nem elérhető, kérheti annak előjegyzését személyesen, telefonon, e-mailben és online módon is. Az előjegyzett dokumentum beérkezéséről a könyvtár az olvasó kérésének megfelelően e-mailben, sms-ben vagy levélben értesítést küld, és részére könyv esetében 7, egyéb dokumentum esetében 3 munkanapon át fenntartja a kért művet.

 A könyvtár honlapján lehetőség van a bent levő dokumentumok foglalására, ami két napig érvényes.

 Az intézmény az állományába tartozó dokumentumokról – amennyiben ez szerzői jogokat nem sért, s dokumentumban rongálódást nem okoz – a könyvtárhasználó részére másolatot készít. A másolatszolgáltatásért a könyvtár térítési díjat kér, melynek díjtételei a Mellékletben olvashatók.

Késedelem esetén a könyvtár felszólítókat (I., II., III.), végül tértivevényes értesítőt küld, és a határidő után visszahozott dokumentumokra késedelmi díjat számít fel. A késedelmi díj mértékét szintén a Melléklet tartalmazza.

 A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. Amennyiben megrongálja, elveszíti azt/azokat, a könyvtár dönti el az okozott kár megtérítésének módját. A térítés összege nem azonos a mű leltári értékével, a könyvtár az adott mű gyűjteményi értékét érvényesíti. A károkozó, illetve a késedelmes olvasó – ha a megadott határidőig (a harmadik felszólítót követő tértivevényes értesítés kézhezvételétől számított 8. napig) – tartozását nem rendezi, vagy kettőnél több könyvtári dokumentumot elveszít, a könyvtár szolgáltatásait a továbbiakban nem veheti igénybe, véglegesen kizárja magát a felhasználók köréből.

 Az állomány védelme érdekében – ha az olvasó tartozását nem rendezi – a könyvtár követelését polgári peres eljárás során érvényesítheti, illetve végrehajtási eljárás megindítását kérheti. A postai és a végrehajtási költségek a kölcsönzőt terhelik. Önálló keresettel nem rendelkezők esetében a felszólítást a jótálló kapja és a végrehajtást is vele szemben indítja meg a könyvtár.

 Kérjük olvasóinkat, hogy a könyvtár használata során ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt olvasás, tanulás feltételeit. Az olvasói terekben a mobiltelefon használata tilos.

 Azokat, akik közösségellenes magatartásukkal zavarják az olvasókat, a könyvtári munkát, valamint szándékosan kárt okoznak a könyvtár gyűjteményében (vagy arra kísérletet tesznek), az intézmény kizárhatja használói köréből. ITTAS személy az intézményben nem tartózkodhat.

 A könyvtárhasználó jogosult – szóban vagy írásban – a könyvtár működésével, tevékenységével szolgáltatásaival, termékeivel összefüggő kérdésekben észrevételt, javaslatot tenni. Az Olvasói vélemények füzetbe írt feljegyzésekre az intézmény köteles 8 napon belül írásban válaszolni. A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

 Az olvasó a könyvtár működésével, tevékenységével, szolgáltatásaival, termékeivel, esetleges mulasztásával kapcsolatban felmerülő panaszával vagy reklamációjával kapcsolatban a könyvtár a Panaszkezelési szabályzatban megfogalmazott módon köteles eljárni, amennyiben a panaszos konkrét, egyértelmű igényét, panaszát megfogalmazza és azt a szabályzatban felsorolt módon bejelenti.

 A könyvtárhasználói szabályok alól – indokolt esetben – a könyvtárvezető adhat felmentést.

 IV. A TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAIT, ILLETVE A KÖNYVTÁRHASZNÁLATHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAKAT A MELLÉKLET TARTALMAZZA

Enying, 2017. 02. 23.

Rideg Lászlóné  könyvtárvezető

 

MELLÉKLET

1. A TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI:
Beiratkozási díj A-CD-k, CD-ROM-ok esetén 500 Ft/félév; 1000 Ft/év
Beiratkozási díj hangos könyvek esetén 500 Ft/félév, 1000 Ft/év
Beiratkozási díj DVD-k esetén 2000 Ft/félév, 4000 Ft/év
[a beiratkozási díj a beiratkozás napjától számított fél, illetve egy évig érvényes]
Fénymásolás, fekete-fehér A/4-es: 15Ft/oldal
25 Ft/”kétoldal”
A/3-as: 30 Ft/oldal
40 Ft/”kétoldal”
Fénymásolás, színes A/4-es: 60 Ft/oldal
100 Ft/”kétoldal”
A/3-as: 100 Ft/oldal
150 Ft/”kétoldal
CD-ROM 200 Ft/db
Újraírható CD-ROM 300 Ft/db
DVD 300 Ft/db
Újraírható DVD 400 Ft/db
Nyomtatás, fekete-fehér A/4-es: 20 Ft/oldal (szöveg)
30 Ft/2 oldal (szöveg)
50 Ft/oldal (kép, ábra 50 % alatt)
70 Ft/2 oldal (kép, ábra 50% alatt)
70 Ft/oldal (kép, ábra 50 % felett)
100 Ft/2 oldal (kép, ábra 50 % felett)
A/3-as: 40 Ft/oldal (szöveg)
100 Ft/oldal (kép, ábra 50 % alatt)
150 Ft/oldal (kép, ábra 50 % felett)
  A/4-es:  60 Ft/oldal (szöveg)
100 Ft/2 oldal (szöveg)
100 Ft/oldal (kép, ábra 50 % alatt)
170 Ft/2 oldal (kép, ábra 50 % alatt)
150 Ft/oldal (kép, ábra 50 % felett)
200 Ft/2 oldal (kép, ábra 50 % felett)
A/3-as: 120 Ft/ oldal (szöveg)
200 Ft/ 2oldal (szöveg)
200 Ft/oldal (kép, ábra 50 % alatt)
340 Ft/2 oldal (kép, ábra 50 % alatt)
300 Ft/oldal (kép, ábra 50 % felett)
  400 Ft/2 oldal (kép, ábra 50 % felett)
Szkennelés 50 Ft/lap
Fax küldése 300 Ft/oldal belföldre
400 Ft/oldal külföldre
Spirálozás 1-25 oldalig       150 Ft
26-45 oldalig     250 Ft
46-65 oldalig     350 Ft
66-95 oldalig     450 Ft
96-125 oldalig   550 Ft
Laminnálás A/4-es méretben: 150 Ft/oldal
A/3-as méretben: 300 Ft/oldal
Könyvtárközi kölcsönzés mindenkori postaköltség
[Amennyiben az olvasó részére kért könyvért az azt küldő könyvtár térítést kér, akkor annak összege is az olvasót terheli.]

2. SZANKCIÓK (KÉSEDELEM, FELSZÓLÍTÁS, LOPÁS, RONGÁLÁS)

 

Késedelmi díjak

Könyvek után dokumentumonként 10 Ft/nap
Hangoskönyvek, A-CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k és olvasótermi dokumentumok után dokumentumonként 100 Ft/nap
I., II., III. felszólítás 200 Ft/felszólítás
Tértivevényes értesítés 1000 Ft/ alkalom
Egyéb:
Elveszett olvasójegy pótlása 200/Ft

Elveszett, megrongált dokumentum esetén: a dokumentum egy másik, azonos kiadású példányát kell az olvasónak beszereznie. Ha ez nem sikerül, a könyvtár a dokumentum forgalmi értékét, illetve másolási és köttetési díját kéri (ez a dokumentum eredeti árának többszöröse is lehet).

A díjszabás a könyvtárhasználati szabályzat része, azzal együtt érvényes.